\n\n
\n\n","dataList_24":[{"navName":"棣栭〉"},{"children":[{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","navName":"浼佷笟浠嬬粛"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","navName":"鍙戝睍鍘嗙▼"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","navName":"鍏充簬鎴戜滑"}],"navName":"鍏徃姒傚喌"},{"navName":"鎴戜滑鐨勪骇鍝?quot;},{"children":[{"navName":"鏈€鏂板姩鎬?quot;},{"navName":"浼佷笟鏂伴椈"},{"navName":"琛屼笟鏂伴椈"}],"navName":"鏂伴椈璧勮"},{"children":[{"navName":"鍚堜綔浼欎即"},{"navName":"鍔犲叆鎴戜滑"}],"navName":"鎷涘晢鍔犵洘"},{"children":[{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"鏈嶅姟瀹楁棬1"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"鏈嶅姟瀹楁棬2"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"鏈嶅姟瀹楁棬3"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"鏈嶅姟瀹楁棬4"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"鏈嶅姟瀹楁棬5"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"鏈嶅姟瀹楁棬6"}],"navName":"鏈嶅姟瀹楁棬"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"navName":"鍦ㄧ嚎鍜ㄨ1"},{"navName":"鍦ㄧ嚎鍜ㄨ2"},{"navName":"鍦ㄧ嚎鍜ㄨ2"}],"navName":"鍦ㄧ嚎鍜ㄨ"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"鐢熸椿甯歌瘑1"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"鐢熸椿甯歌瘑2"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"鐢熸椿甯歌瘑3"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"鐢熸椿甯歌瘑4"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"鐢熸椿甯歌瘑5"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"鐢熸椿甯歌瘑6"}],"navName":"鐢熸椿甯歌瘑"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"navName":"鐧惧害鐧剧1"},{"navName":"鐧惧害鐧剧2"},{"navName":"鐧惧害鐧剧3"},{"navName":"鐧惧害鐧剧4"},{"navName":"鐧惧害鐧剧5"},{"navName":"鐧惧害鐧剧6"}],"navName":"鐧惧害鐧剧"}],"navName":"甯歌闂"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"navName":"鐢ㄦ埛鍗忚1"},{"navName":"鐢ㄦ埛鍗忚2"},{"navName":"鐢ㄦ埛鍗忚2"}],"navName":"鐢ㄦ埛鍗忚"}],"navName":"鍞悗鏈嶅姟"},{"children":[{"navName":"鍦ㄧ嚎鐣欒█"},{"navName":"鑱旂郴鎴戜滑"}],"navName":"鑱旂郴鎴戜滑"}],"layout_21":[{},{},{}],"space_16":0,"setting_16":{"fit":"contain","isLazy":"true"},"showArrow_24":true,"arrow_24":"","imgList_16":[{"imageUrl":"portal-saas/new2022082419250637782/cms/image/011d563d-3784-48e1-a8e5-4fe4e586009c.jpg"}]}"/>

鏂伴椈鍔ㄦ€

NEWS AND INFORMATION

鏄ユ櫀瀹炲姏

CHUNHUI STRENGTH

鏈叕鍙告槸涓€瀹朵互姘村鐞嗛」鐩负鏍稿績锛岄泦绉戠爺寮€鍙戙€佽璁″挩璇€佸伐绋嬪缓璁俱€佽澶囧埗閫犲畨瑁呫€侀」鐩繍钀ョ淮鎶や簬涓€浣撶殑鍥藉楂樻柊鎶€鏈紒涓

鏍稿績鎶€鏈

澶氶」鎶€鏈崳鑾峰浗瀹朵笓鍒┿€

宸ョ▼妗堜緥

閬嶅竷鍖哄唴澶氫釜甯傚幙鐨?00澶氫釜椤圭洰锛屽簽澶с€佺ǔ瀹氥€佹瀬鍏风珵浜夊姏鐨勬湇鍔$綉缁溿€

鑽h獕璧勮川

鍥藉楂樻柊鎶€鏈紒涓氥€佺幆淇濅笓涓氭壙鍖呰祫璐ㄨ瘉涔︺€?019骞翠腑鍥藉垱鏂板垱涓氬ぇ璧涜崳瑾夎瘉涔︾瓑銆

鏍稿績鎶€鏈

CORE TECHNOLOGY

鍘屾哀姘ㄦ哀鍖栨妧鏈? title=

鍘屾哀姘ㄦ哀鍖栨妧鏈

缂笣搴熸按寰幆鍥炵敤鎶€鏈? title=

缂笣搴熸按寰幆鍥炵敤鎶€鏈

楂樼骇姘у寲鎶€鏈? title=

楂樻晥鍘屾哀鎶€鏈

楂樼骇姘у寲鎶€鏈? title=

楂樼骇姘у寲鎶€鏈

宸ョ▼妗堜緥

ENGINEERING CASE

骞胯タ鑺辩孩閲戞澗鑽笟搴熸按娌荤悊宸ョ▼

宸ョ▼鍚嶇О锛氬埗鑽簾姘存不鐞嗗伐绋 璁捐瑙勬ā锛氬埗鑽簾姘?00鍚?澶 鎶曚骇鏃堕棿锛?016骞?0鏈 杩愯鏁堟灉锛氬嚭姘存弧瓒炽€婃彁鍙栫被鍒惰嵂宸ヤ笟姘存薄鏌撶墿鎺掓斁鏍囧噯銆嬶紙GB21905-2008锛夋爣鍑嗐€

鏌ョ湅璇︽儏

瀹滃窞鍑珛鏈ㄤ笟

宸ョ▼鍚嶇О锛氱儹纾ㄥ簾姘存不鐞嗗伐绋 璁捐瑙勬ā锛氱儹纾ㄥ簾姘?20鍚?澶 鎶曚骇鏃堕棿锛?019骞?鏈 杩愯鏁堟灉锛氬嚭姘磋揪鍒般€婃薄姘寸患鍚堟帓鏀炬爣鍑嗐€?GB8978-1996)涓€绾ф爣鍑嗐€

鏌ョ湅璇︽儏

骞胯タ鍦g壒鑽笟鏈夐檺鍏徃姹℃按澶勭悊鏀归€犲伐绋

宸ョ▼鍚嶇О锛氭薄姘村鐞嗙珯鏀归€犲伐绋 璁捐瑙勬ā锛氬埗鑽簾姘?50鍚?澶 鎶曚骇鏃堕棿锛?019骞?0鏈 杩愯鏁堟灉锛氬嚭姘存弧瓒炽€婁腑鑽被鍒惰嵂宸ヤ笟姘存薄鏌撶墿鎺掓斁鏍囧噯銆嬶紙GB21906-2008锛

鏌ョ湅璇︽儏
< 1234...9 > 鍓嶅線 椤袋/span>
骞胯タ鏄ユ櫀鐜繚宸ョ▼鏈夐檺璐d换鍏徃

鍏卞缓缁胯壊瀹跺洯锛岃繕澶ц嚜鐒朵竴鐗囩ⅶ姘磋摑澶╋紒

BUILD A GREEN HOME AND RETURN THE BLUE WATER AND BLUE SKY TO NATURE!

缃戠珯棣栭〉 | 鏍稿績鎶€鏈?nbsp;| 宸ョ▼妗堜緥 | 鏂伴椈鍔ㄦ€?/span>

鍦板潃锛氬箍瑗挎煶宸炲競楂樻柊鎶€鏈彂寮€鍖哄畼濉樺洯鍖篈3鏍?06 | 鑱旂郴鐢佃瘽锛欬a href="tel:0772-2696808">0772-2696808

漏2022 骞胯タ鏄ユ櫀鐜繚宸ョ▼鏈夐檺璐d换鍏徃

缃戠珯寤鸿锛欬a href="http://300.cn">涓紒鍔ㄥ姏  鏌冲窞    SEO鏍囩

浜岀淮鐮? title=

鎵竴鎵紝鍏虫敞鏇村绮惧僵

缃戠珯棣栭〉 | 鏍稿績鎶€鏈?amp;nbsp;| 宸ョ▼妗堜緥 | 鏂伴椈鍔ㄦ€?lt;/span>

\n\n

鍦板潃锛氬箍瑗挎煶宸炲競楂樻柊鎶€鏈彂寮€鍖哄畼濉樺洯鍖篈3鏍?06 | 鑱旂郴鐢佃瘽锛?lt;a href=\"tel:0772-2696808\">0772-2696808

\n","space_23":0,"imgList_23":[{"imageUrl":"portal-saas/new2022082419250637782/cms/image/f98218cf-15d4-4a4d-8e3a-918e8e729783.png"}],"setting_23":{"fit":"contain","isLazy":"true"},"richtext_44":"

缃戠珯棣栭〉 | 鏍稿績鎶€鏈?lt;/a> | 宸ョ▼妗堜緥 | 鏂伴椈鍔ㄦ€?lt;/a>

\n\n

鍦板潃锛氬箍瑗挎煶宸炲競楂樻柊鎶€鏈彂寮€鍖哄畼濉樺洯鍖篈3鏍?06 | 鑱旂郴鐢佃瘽锛?lt;a href=\"tel:0772-2696808\">0772-2696808

\n","layout_1":[{},{}],"href_29":{"type":"none","value":"","target":""},"href_28":{"type":"","value":"","target":""},"href_27":{"type":"none","value":"","target":""},"space_28":0,"setting_28":{"fit":"contain","isLazy":"true"},"richtext_41":"

缃戠珯寤鸿锛?lt;a href=\"http://300.cn\">涓紒鍔ㄥ姏  鏌冲窞    SEO鏍囩

\n","layout_4":[{},{}],"href_26":{"type":"none","value":"","target":""},"href_23":{"type":"","value":"","target":""},"href_40":{"type":"none","value":"","target":""},"text_29":"鎵竴鎵紝鍏虫敞鏇村绮惧僵","layout_45":[{},{}],"imgList_28":[{"imageUrl":"portal-saas/new2022082419250637782/cms/image/443224c7-58bb-482b-8d39-95a6b8684d7b.jpg"}],"text_27":"BUILD A GREEN HOME AND RETURN THE BLUE WATER AND BLUE SKY TO NATURE!","text_26":"鍏卞缓缁胯壊瀹跺洯锛岃繕澶ц嚜鐒朵竴鐗囩ⅶ姘磋摑澶╋紒","text_40":"漏2022 骞胯タ鏄ユ櫀鐜繚宸ョ▼鏈夐檺璐d换鍏徃","ct_46":"df","size_46":4}"/>